Algemene Voorwaarden – Rondvaart Woudsend

Artikel 1 – Algemeen
1. Rondvaart Woudsend verzorgt rondvaarten in de Woudsend en omstreken.
2. Wij behouden ons het recht om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere gegronde reden e.d. dit vereisen. We zullen passagiers, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen.
3. De schipper is te allen tijde de baas. Veiligheid staat voorop.
4. Bij het reserveren van een groepsvaartocht of los kaartje accepteert u de algemene voorwaarden van Rondvaart Woudsend.

Artikel 2 – Rondvaarten
1. Rondvaarten zijn regulieren vaarten waarvoor een reservering is te boeken per persoon of per groep. Reserveren van losse kaartjes kan alleen via VVV Woudsend.

2. Onze rondvaarten vinden plaats in een open boot, tegen eventuele regen zijn er paraplu’s aanwezig op de boot. Voor de kou; fleece dekens.
3. Passagiers (inclusief groepen) voor een rondvaart zijn minimaal 10 minuten voor vertrek aanwezig op het vertrekpunt dat met uw (groep-)reservering is afgesproken.
4. Het is toegestaan om een kleine hond mee te nemen tijdens de rondvaart. Mits de hond geen overlast veroorzaakt, op schoot zit of onder de bank. Niet op een kussen laten plaats nemen.
5. Roken aan boord is na overleg met de schipper alleen mogelijk tijdens de privé groepsvaarten en u dient ter aller tijden de as en de peuken op te ruimen en niet overboord te gooien.
6. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men van de kade aan boord stapt en via een trapje/ loopplank de boot in. Helaas is de boot niet rolstoeltoegankelijk. Onderweg moeten we regelmatig diep bukken onder bruggen.
7. Aan boord bevindt zich geen toilet.

Artikel 3 – Boot huur
1. De minimale huur voor een rondvaart is één uur. De boot huur en eventuele catering moet binnen 7 dagen voor aanvang vaardag betaald zijn, door overschrijving op het aangegeven bankrekening. Alleen met instemming van Rondvaart Woudsend kan hiervan worden afgeweken.
2. U huurt een boot van Rondvaart Woudsend altijd inclusief de schipper/ verteller.
3. Het reserveren van een boot kan alleen via email. Per telefoon zijn we beperkt beschikbaar.

4. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

Artikel 4 – Wachttijden en vertragingen
1. Bij reguliere vaarten zijn er geen wachttijden. Indien u een kaartje hebt gekocht en te laat aanwezig bent, op de opstapplaats, dan heeft u geen recht op restitutie van het kaartje. De boot zal niet op u wachten.
2. Bij boothuur van een groep wacht de schipper maximaal 15 minuten. Na deze tijd wordt de groep als niet gekomen beschouwd en heeft u geen recht op restitutie van de bindende factuur van de boothuur en eventueel bestelde catering.
3. Bij te laat komen van de groep zal de schipper bepalen of het om een annulering gaat of dat er alsnog gevaren kan worden. Wachttijd is altijd vaartijd. We kunnen wachttijd aan het einde van de vaartocht niet meer inhalen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper.
2. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcohol gebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Personen die al onder invloed van alcohol/drugs zijn bij aanvang van de tocht, wordt toegang tot de boot ontzegd. De betalingsplicht van de klant blijft dan wel bestaan.
3. Alcohol onder de 18 jaar is verboden. Rondvaart Woudsend behoudt het recht om naar een identiteitsbewijs te vragen.
4. Passagiers dienen alle aanwijzingen van Rondvaart Woudsend of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de boot, steiger kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Rondvaart Woudsend noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Rondvaart Woudsend
1. Rondvaart Woudsend is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
2. Rondvaart Woudsend is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van passagier ontstaan bij het betreden van een afvaart steiger of de rondvaartboot. De passagier betreedt een afvaart steiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid passagier
1. De passagier is aansprakelijk voor, door passagier of zijn bagage, veroorzaakte schade aan eigendommen van Rondvaart Woudsend of derden.
2. Alle door Rondvaart Woudsend georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid algemeen
1. Rondvaart Woudsend is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door varen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.
2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Onder de 4 jaar zitten op schoot. Op verzoek kan er voor een zwemvest gezorgd worden.
3. Als Rondvaart Woudsend door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij het reserveren dan is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 9 – Betaling en Annulering
1. Bij een groepsboeking; bij akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering alsmede de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen voor de vaartocht betaald te zijn. Bij losse kaartverkoop: Bij online kaartverkoop of kaartverkoop via de schipper of VVV: de tickets worden direct bij aankoop online voldaan of betaald bij de schipper/ VVV.
2. De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging alleen schriftelijk annuleren.
3. Bij een groepsboeking: annulering binnen 7 dagen voor de vaardag bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Indien u binnen 3 dagen voor de vaardag wilt annuleren bent u de volledige prijs verschuldigd. Bij losse kaartverkoop: Bij online kaartverkoop of kaartverkoop via de schipper of VVV: binnen annulering van 2x 24 uur voor vertrek vindt geen restitutie plaats op de tickets. Bij meer dan 48 uur voor vetrek wordt er in overleg gekeken of er een andere vaardatum mogelijk is.
4. Bij regen met een reguliere vaart, kunt u varen met een paraplu of schuilen we onder een brug. Het kan immers ook onderweg beginnen te regenen. Wilt u liever niet varen en u heeft een ticket, laat het ons weten, dan kunt u kosteloos het ticket gebruiken voor een andere reguliere vaartocht, mits beschikbaar.
5. Bij extreem weersomstandigheden zullen we in overleg, kijken of we de vaartocht kunnen verzetten, of annuleren. In het geval van annuleren, ontvangt u het geld retour op u rekening.

Artikel 9a – Annulering speciaal bij Covid -19

  1. Bij een groepsboeking; Als binnen een gezin of bij huisgenoten verkoudheid of koort heerst blijft iedereen binnen en kan er niet worden gevaren. De boeking kan kostenloos worden verplaatst naar een andere datum in hetzelfde jaar.
  2. Bij een samengestelde groep blijft degene met verkoudheidsklachten of koorts thuis en kan de rest varen. Heeft de rest van de groep ook gerede twijfel of lichte klachten dan kan de boeking kostenloos worden verplaatst naar een andere datum in hetzelfde jaar. Er vindt geen restitutie plaats.
  3. Bij losse kaartverkoop: Gasten kunnen bij verkoudheid of koorts de kaartjes kosteloos annuleren. U krijgt een tegoedbon voor een andere datum.

Artikel 10 – Slotbepalingen
1. Passagiers worden geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.
2. Het dragen van naaldhakken wordt sterk afgeraden; voor veiligheid en beschadigingen.
3. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties (alleen bij losse kaartverkoop) en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen. Ook voor versieringen aan de boot, houden wij het milieu aspect in de gaten. Geen ballonnen aan boord. Helaas waaien ze bijna altijd in de gracht.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in de door Rondvaart Woudsend gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden Rondvaart Woudsend niet. Het Nederlandse consumenten recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument c.q. Passagier.

Artikel 11 – Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Rondvaart Woudsend, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Rondvaart Woudsend.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Rondvaart Woudsend.

Sneek 3/6/2020